นายศราวุธ จันทร์ทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 19/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095134XXXX
 • Facebook : ศาสตราวุธ ฑูตสรรเสริญ
 • Email : foreternity7@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่มอญวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 96
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97833040450833
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SWB

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่