สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 14 31 1
ป.2 20 15 35 1
ป.3 14 16 30 1
ป.4 8 13 21 1
ป.5 5 7 12 1
ป.6 2 12 14 1
ม.1 7 4 11 1
ม.2 7 5 12 1
ม.3 7 0 7 1
อ.2 19 19 38 1
อ.3 17 21 38 2
รวม 123 126 249 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 17 14 31
ป.2/1 20 15 35
ป.3/1 14 16 30
ป.4/1 8 13 21
ป.5/1 5 7 12
ป.6/1 2 12 14
ม.1/1 7 4 11
ม.2/1 7 5 12
ม.3/1 7 0 7 นายมนตรี ยะวัง นายศราวุธ จันทร์ทอง
อ.2/1 19 19 38
อ.3/1 8 11 19
อ.3/2 9 10 19
รวม 123 126 249